Bölümlerimiz /

Radyoloji / Girişimsel Radyoloji

Genel Tanıtım

ASV Yaşam Hastanesi Radyoloji bölümünde diagnostik (Tanısal) ve girişimsel (Tedaviye yönelik) radyolojik hizmetler gerçekleştirebilmektedir.

ASV Yaşam Hastanesi Radyoloji bölümünde; genel radyoloji, bilgisayarlı tomografi, mamografi, dijital floroskopi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi, anjiografi gibi diagnostik işlemler ve terapötik girişimsel işlem hizmetleri verilmektedir. Girişimsel radyoloji, tıbbın hızla ilerleyen bir dalı olup, radyolojinin tedavi edici bölümüdür. Girişimsel radyologlar görüntüleme kılavuzluğunda minimal invaziv yöntemlerle perkütan (Ciltten girerek) tedaviler yaparlar.

Radyoloji Görüntüleme Cihazları:

 • Dijital Röntgen
 • Dijital Mamografi
 • Dijital Floroskopi
 • Ultrasonografi ve Doppler
 • Dijital anjiyografi (DSA)
 • Kemik Mineral Dansitometre
 • 384 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi
 • 3 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme
 • PACS (Görüntü arşivleme ve iletişim sistemi)

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
Büyük bir mıknatıs alanına yerleştirilen vücut bölümlerine radyofrekans (RF) dalgaları gönderilerek görüntü oluşturulmasıdır. Bölümümüzde en son yazılımların olduğu 3-Tesla Siemens Skyra MR cihazı bulunmaktadır.  Yedi gün yirmi dört saat MR hizmeti verilmektedir. 

 3 Tesla MRG ile;

 • Bel, boyun ve sırt fıtıklarının görüntülenmesi
 • MR Myelografi (Omur ilik ve sinirlerin gösterilmesi)
 • Tüm vücut difüzyon görüntüleme
 • Brakial ve Sakral pleksus görüntüleme ve MR nörografi
 • Traktografi (DTI)
 • Beyin Perfüzyon Görüntüleme
 • Yüksek çözünürlükte iç kulak görüntüleme
 • Beyin omurilik sıvısı kantitatif analizi
 • MR spektoskopi 
 • Yüksek çözünürlükte göz ve göz siniri görüntüleme görüntüleme
 • Fonksiyonel ve morfolojik Kardiyak ( Kalp) MR
 • Kalp kası demir birikim ölçümü (Myokard T2* görüntüleme)
 • Safra yolları ve Pankreas kanalı görüntüleme ( MRCP)
 • MR enterografi
 • Yüksek çözünürlüklü üst batın ve al batın ( Rahim ve yumurtalık) görüntüleme
 • Multiparametrik parostat görüntüleme
 • Kontrastsız beyin ve boyun MR anjiyografi
 • Kontrastsız renal MR anjiyografi (Böbrek damarlarının gösterilmesi)
 • Kontrastlı MR anjiyografi
 • Yüksek çözünürlüklü meme MR (MR mamografi) görüntüleme incelemeleri yapılmaktadır.

MRG’nin canlı organizma üzerinde kanıtlanmış herhangi bir zararı yoktur. Ancak organ gelişiminin gerçekleştiği gebeliğin ilk üç ayında MRG çekimi önerilmez. MRG’de güçlü manyetik alan nedeniyle kalp pili, nörostimulatör, koklear implant, göz içindeki manyetik yabancı cisimler ve eski ferromanyetik implantları kullanan hastalar MRG cihazına giremezler. Vücudunda mıknatıs ya da yabancı cisim bulunan, metal protez taşıyan, kalp pili kullanan kişilerin tetkik öncesi MRG teknisyenini bu konuda bilgilendirmesi hayati önem taşır. 

Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Bilgisayarlı tomografi ile x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüleri oluşturulur. Bazı incelemelerde hastaya kol damarlarından kontrast madde enjekte edilebileceği gibi kontrast madde içmesi de istenebilir. Yöntem X ışını kullanıldığından radyasyon riski mevcuttur. Bölümümüzde 384 kesitli Siemens Definition AS plus cihazı bulunmakta olup,

• Beyin perfüzyon görüntüleme

• Tüm vucut anjiografi görüntüleme

• Koroner (kalp) anjiyografisi

• Koroner kalsiyum skorlama (Kalp damarlarının kireçlenme oranının gösterilmesi)

• Sanal kolonoskopi

• Sanal bronkoskopi

• Yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu kemik görüntüleme gibi ileri düzey görüntüleme uygulamaları ile birlikte rutin BT uygulamaları çok kısa sürede yapılabilmektedir.

Koroner BT Anjiyografi:
384 kesitli BT cihazı ile hiçbir ön hazırlık gerektirmeden, katetersiz ve yalnızca bir nefes tutulum süresinde kalp damarları görüntülenebilmektedir. Hasta işlem sonrasında normal günlük hayatına devam eder. Bu sistem sayesinde risk faktörü taşıyan kişilerin koroner anjiyografisi rahatlıkla yapılabilmektedir. Koroner BT anjiyografi sayesinde pek çok hastanın koroner arter hastalığı erken dönemde tespit edilip tedavileri yapılmaktadır. 

Direkt Röntgen:              
X ışını kullanılarak yapılan tetkiklerdir. Hastanemizde iki adet dijital röntgen cihazı ve 2 adet portabl röntgen cihazı bulunmaktadır. Çekilen görüntüler dijital olup hastanemizde DICOM formatında PACS sistemi üzerinden anında görüntülenebilmektedir.

Ultrason (US) ve Doppler:
Bölümümüzde 2 adet Siemens, ultrason ve Doppler cihazı bulunmaktadır. Ultrasonografinin insanlar üzerinde hiçbir zararlı etkisi olmadığı için güvenle, istenilen sıklıkta tekrarlanabilir. Özellikle karın ağrısı sebebiyle, safra kesesi ve safra yolları ile genitoüriner hastalıkların değerlendirilmesinde ilk görüntüleme yöntemi olarak kullanılmaktadır. İkinci en sık kullanım alanı gebelik ve jinekolojik hastalıklardır. Ultrason gebelikte bebeğin gelişiminin normal olup olmadığını anlamak için kullanılan en iyi yöntemdir. 

Renkli Doppler US ile kan akımını renk ile kodlanır, damarlar içindeki kan akımının varlığını, akımın yönünü ve hızı gösterilir. Özellikle damar tıkanıklığı ve varis gibi damar hastalıkların tanınmasında kullanımı kolay ve güvenilir bir tanı yöntemidir.

Mamografi:
Mamografi meme kanseri taranmasında kullanılan en etkin görüntüleme yöntemidir. Bölümümüzde Siemens dijital mamografi cihazı bulunmaktadır. Cihazımızda, memenin kesitsel görüntülemesini sağlayan ve klasik mamografide saptanamayan veya şüpheli alanların daha ayrıntılı değerlendirilmesini sağlayan Tomosentez özelliği bulunmaktadır. Memede, muayene ile saptanamayacak kadar küçük kanserlerin tespit edilmesi amacıyla yapılan mamografi tetkiki ile meme kanserinin erken teşhisi mümkündür. Amerikan Kanser Enstitüsü, Dünya Sağlık Örgütü ve Türk Radyoloji Derneği 40 yaş üzerindeki kadınların, her yıl mamografi çektirmesini önermektedir. 

Kemik Mineral Yoğunluğu Testi (Kemik Dansitometresi = DXA):
Kemik yapısının önemli kısmını kalsiyum ve fosfor gibi mineraller oluşturur. Kemik dansitometri tarama, kemik mineral yoğunluğunu ölçmek ve kemik mineral yoğunluğu kaybını değerlendirmek amacıyla yapılan bir testtir. Kemik yoğunluğu (Dansitesi) ölçüm yöntemlerindeki amaç, kemiğin bu mineral kısmının, miktarsal oranını belirlemektir. 

Girişimsel Radyoloji:
Girişimsel radyoloji radyolojinin tedavi edici bölümüdür. Girişimsel Radyoloji’de amaç ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, anjiyografi, floroskopi ve manyetik rezonans görüntüleme kılavuzluğunda ciltten girerek damarların içinden veya başka çok farklı damar dışı yollardan hasta alana ulaşarak tedaviyi ameliyatsız bir şekilde gerçekleştirmektir. 

Bölümümüzde;               

• Vasküler (Damarla ilgili)

• Damar hastalıklarının gösterilmesi (Katater anjiyografi)

• Damar tıkanıklarının balonla ve stent ile açılaması (Balon ve stent anjiyoplasti)

• Mide ve bağırsak kanama alanlarının saptanması ve bu damarların kapatılarak kanamanın tedavi edilmesi (Embolizasyon)

• Tümör cerrahi öncesi kanama kontrolü için tümör damarlarının tıkanması

• Karaciğer tümörlerinde damarların kemoterapötik ilaçlar ve embolizan materyaller ile kapatılması (Kemoembolizasyon)

• Nonvasküler (Damar dışı)

• Biyopsiler (Görüntüleme yöntemleri ile ulaşılabilecek tüm organ ve dokulardan, ince iğne yada kesici iğne biyopsi)

• Drenaj işlemleri, apse ve sıvı kolleksiyonları içerisine ciltten girilerek katater denilen küçük borucuklar yerleştirilerek boşaltılması

• Karaciğer, böbrek ve akciğer tümörlerinde radyofrekans ve mikrodalga ablasyon tedavileri

• Safra yolları tıkanıklarının balon ve stent ile açılması ve safra drenaj işlemleri

• İdrar yolları tıkanıklarında böbreğe ciltten katater yerleştirilmesi (Nefrostomi)

• Kemik biyopsileri

Yapılabilmektedir.

Sonuç olarak görüntüleme kılavuzluğunda birçok organ sistemi ile ilgili tedavi edici işlemler yapan girişimsel radyoloji daha önce cerrahi yolla yapılan tedavilerin genelde narkoza ihtiyaç olmadan gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Ağrının daha az olması, kesiye ihtiyaç olmaması, iyileşme süresinin kısa olması, işlemlerin büyük çoğunluğunda hastanın aynı gün ya da en fazla bir gün yatış sonrası evine gönderilebilmesi en önemli avantajlarıdır.

 

Hastanelerimiz

Antalya Yaşam Hastanesi
Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi
Opera Yaşam Hastanesi
Alanya Yaşam Hastanesi
Kemer Yaşam Hastanesi
Manavgat Yaşam Hastanesi

Hekimlerimiz


Uzm. Dr. Ayşe UMUL
Uzm. Dr. Ayşe UMUL Radyoloji / Girişimsel Radyoloji Opera Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Hacer BAL
Uzm. Dr. Hacer BAL Radyoloji / Girişimsel Radyoloji Alanya Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Adem SAVUR
Uzm. Dr. Adem SAVUR Radyoloji / Girişimsel Radyoloji Manavgat Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Doç. Dr. Fikret TAŞ
Doç. Dr. Fikret TAŞ Radyoloji / Girişimsel Radyoloji Antalya Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Hakan DEMİRTAŞ
Uzm. Dr. Hakan DEMİRTAŞ Radyoloji / Girişimsel Radyoloji Antalya Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Kürşat ERMAN
Uzm. Dr. Kürşat ERMAN Radyoloji / Girişimsel Radyoloji Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Ünal AKTAŞ
Uzm. Dr. Ünal AKTAŞ Radyoloji / Girişimsel Radyoloji Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uz. Dr. Yalçın KAYMAKCIOĞLU
Uz. Dr. Yalçın KAYMAKCIOĞLU Radyoloji / Girişimsel Radyoloji Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Dr. Afgan HAJİBALAYEV
Dr. Afgan HAJİBALAYEV Radyoloji / Girişimsel Radyoloji Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Whatsapp Destek