Hastanemizin pandemi COVID-19 salgın döneminde hastalarımız ve çalışanlarımız için aldığı önlemleri okumak için lütfen tıklayın.

Personel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE PERSONEL AYDINLATMA METNİ

 

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Şirketimiz Antalya Yaşam Hastaneleri Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Yaşam”) ve Yaşam’ın hâkim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Yaşam Grubu” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

İşbu bilgilendirme, Yaşam Grubu’nun Kanun kapsamında Personel’ine (Stajyerleri de kapsamaktadır.) /Aday Personel’ine (Aday Stajyer’leri de kapsamaktadır.) yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Yaşam Grubu tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır. Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Yaşam Grubu olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

 

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK. m.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK m.6’ya göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki genel amaçlarla,

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Çalışanların yan hakları ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,                                                                                                                                                                                                                           
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması,                                                                                                                                                                                                                                                             
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,    
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi,                                           
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,                                   
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yetenek, kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi  

 

 ve aşağıda belirtilen ya da sonradan ortaya çıkabilecek amaçlarla KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu  ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

 • Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,
 • Aranan pozisyona uygun olup olmadığınızın tespiti amacıyla, uygun olmadığına karar verildiği takdirde benzer pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla,
 • Personel’in istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Personellere maaş hesabı açılması, gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi, telefon verilmesi, telefon hattı verilmesi, yemek kartı verilmesi, otomatik bireysel emeklilik işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması,
 • Çeşitli insan kaynakları uygulamaları amacıyla,
 • Acil tıbbi müdahaleler amacıyla,
 • Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya Personel’in görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi amacıyla;
 • Personel’in maaşına konulan maaş hacizlerinin takibi amacıyla,
 • Yaşam Grubu’nun kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,
 • Şirket seyahatlerinin organize edilmesi amacıyla,
 • Personel masraflarının hesaplanması ve ödenmesi amacıyla,
 • İşe giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla,
 • Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,
 • Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlemek amacıyla,
 • Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırılması,
 • İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi amacıyla,
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi amacıyla (vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)
 • E-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Yaşam Grubu’nun sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,
 • Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonellerimiz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
 • Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Hastane Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Hastane Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

 

gibi amaçlarla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli olan ve bu amaçla elde edilen genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Yaşam Grubu ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Toplanan kişisel verileriniz, Yaşam’ın yasal yükümlülüklerini ifa etmesi ve iş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla ve İş Kanunu,  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ve gerekli durumlarda;  Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Bankalar gibi yukarıda belirtilmeyen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlığını taşıyan KVK m.9’a göre, kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Yurt dışına veri aktarımımız yalnızca sizden alacağımız rızaya dayalı olarak yapılmaktadır. Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında;

 • Sözleşme ifası kapsamında bankalara,
 • Gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi amacıyla araç kiralama şirketlerine,
 • Gerektiği durumlarda telefon hattı verilmesi amacıyla GSM operatörlerine,
 • Şirketin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketlerine,
 • Zincir hastanelerde görev alacak personelin bilgileri görev alacağı zincir hastaneler ile ve aynı zamanda anlaşmalı olarak hizmet verilen diğer işyerlerine,
 • Yemek kartı verilmesi halinde yemek şirketlerine,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarına,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ve kuruma bağlı alt birimlerine,
 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezlerine,
 • Özel sigorta şirketlerine (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine,
 • Adli makamlara,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilerinize,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi mercilere,
 • Hastane’mizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki diğer hastanelere,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarına,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalara,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuki danışmanlara,
 • Promosyonlar ve hediye verilebilmesi amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere,
 • Rezervasyon/promosyon amacıyla turizm ve/veya ulaşım şirketleri ve ilgili tedarikçilere,
 • Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanının işlerliği açısından ilgili tedarikçilere, 
 • Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarına,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlara,

 

kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, iş sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla çalışana ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Yaşam Grubu’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, çalışanın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Yaşam Grubu’nun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine bağlı olarak, Yaşam Grubu tarafından sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi amacıyla, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz. Kişisel verileriniz hastanemiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; Hastanemizin insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Hastanemiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde ve iş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle, işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Personelin/Aday Personelin kişisel verileri;

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile,
 • Adayların Yaşam Grubu’na elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile, 
 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden Yaşam Grubu adına işletilen hesaplar kanalı ile,
 • Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multi medya mesajları, bilgi formları da dahil ve sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,
 • Referans kişiler aracılığı ile,
 • Yaşam Grubu’nun çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla,
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Yaşam Grubu tarafından yapılan araştırmalar ile toplanmaktadır.

 

İşbu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Yaşam Grubu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Yaşam Grubu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri gereğince kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Çalışanlarında, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri İnsan Kaynakları Departmanına iletmeleri beklenmektedir. Yaşam Grubu, hiçbir koşulda çalışan tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca; veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKI

 

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.yasamhastaneleri.com” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu nu doldurarak aşağıdaki yöntemler aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

 

Galeri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri

Hastanemizin çerez politikalarını okumak ve kabul etmek için lütfen tıklayın.