Hastanemizin pandemi COVID-19 salgın döneminde hastalarımız ve çalışanlarımız için aldığı önlemleri okumak için lütfen tıklayın.

Kapalı Devre Kamera Sistemleri Aydınlatma Metni

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, “Antalya Yaşam Hastaneleri Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.” (Bundan sonra kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.)  lokasyonlarında kullanılan kamera sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, ŞİRKET ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve ŞİRKET’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

ŞİRKET tarafından işlenen kişisel verileriniz, ŞİRKET’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili kılınan merciler ile paylaşılması dışında, gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmayacaktır.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ŞİRKET’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kayıtla, ŞİRKET’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak, ŞİRKET yerleşkelerinde yer alan kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

  1. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; 

•  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ŞİRKET’in www.yasamhastaneleri.com internet adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Şirinyalı Mah. 1487 Sk. No:4 Muratpaşa Antalya” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Galeri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Onkoloji

Hastanemizin çerez politikalarını okumak ve kabul etmek için lütfen tıklayın.